radionice

Šta su radionice?

 

Radionice su oblik grupnog rada. Energetsko polje grupe koje nastaje kada se više ljudi istovremeno dubinski fokusira na jednu temu, omogućava dodatni priliv energije članovima grupe, koji može da posluži kao katalizator procesa promene. Zato je uputno u radu na sebi kombinovati individualni rad sa učešćem na radionicama.

Kako izgledaju radionice?

Neke radionice su više orijentisane na rad sa telom, što je onda i naznačeno u opisu  (plesne radionice),  dok su druge više „sedećeg tipa“ i sa težištem na verbalnim interakcijama. Svaka radionica ima svoju temu oko koje se fokusira rad. Rad se odvija u blokovima, svaki blok počinje kratkim teorijskim uvodom, zatim sledi iskustveni eksperiment, koji je prilika za lično doživljavanje i proradjivanje teme i zaokružuje se razmenom iskustava u grupi, koja ima elemente coachinga. Razmena  nije orijentisana ka  ispovedanju intime, već  procesno i ka rešenjima. Osnovni „alat“ za rad su dakle iskustveni eksperimenti, koji su pravljeni prema temi, za potrebu svake radionice. Iskustveni eksperiment je prilika za polaznike da sebe i svoj svet, svoje probleme, prepreke, želje, aktuelne projekte u životu, odnose sa drugima kao i odnos prema sopstvenom iskustvu i telu dožive i sagledaju na nov način i otkriju nove mogućnosti i inspiracije u svojoj aktuelnoj životnoj situaciji.