MOJ METOD KOUČINGA

 

ŠTA JE COACHING BY CONSCIOUSNESS?

Coaching by consciousness je integrativni pristup  individualnom i grupnom radu, koji ima izvore u  zapadnoj psihologiji i psihoterapiji, azijskim kontemplativnim tradicijama, naučnim studijama svesti (consciousness studies) i filozofskoj praksi.  Coaching  by consciousness  počiva na  specifičnoj sintezi znanja i delotvornih metoda iz različitih oblasti i predstavlja savremenu orijentaciju, otvorenu  za nove i aktuelne trendove u istraživanju, teoriji i praksi .

ŠTA JE I ZA KOGA JE COACHING?

Life & (self)management coaching je za svakoga ko se nalazi u procesu promene, krize, pred donošenjem značajne odluke u ličnom ili profesionalnom životu, ili jednostavno želi da ovlada veštinama  samomenadžmenta, koje su od presudnog značaja za srećniji i uspešniji život. Naročito je koristan za ljude u profesijama vezanim za rad sa drugim ljudima, kao što su  vodjenje (napr. menadzment), pomaganje (napr. lečenje) i obrazovanje. Ovde je jedan od osnovnih uslova za uspeh kontinuiran rad na sopstvenom razvoju. U uslovima visoke kompleksnosti i brzine, neizvesnosti i urušavanja stabinih sturuktura,  koje nam sve više nameće svet u kome živimo, svesno ovladavanje veštinama samoregulacije, samoposmatranja, redukcije stresa, uspešne komunikacije, upravljanja promenama, postalo je neophodno gotovo svakome za izlaženje na kraj sa svakodnevicom. Coaching je usmeren ka traganju za optimalnim rešenjima za sadašnju situaciju u kojoj se nalazi klijent i odvija se  individualno i u grupi (u okviru radionica) ili u kombinaciji inividualnog i grupnog rada.

ZAŠTO SVEST (BY CONSCIOUSNESS)?

Svest (consciousness) je u centru ovog pristupa - postati svestan toka sopstvenog iskustva, svojih stavova i uverenja i načina na koji oni odredjuju sopstvenu stvarnost, svestan svog tela, energije i okruženja je najvazniji preduslov za uspešniji i srećniji život. Fokus na svesnom iskustvu uvažava celovitost ljudskog bića i podstiče razvoj samopouzdanja, samosvojnosti, kreativnosti, intuicije, metakognicije (znanje o načinu kako funkcioniše naš um i konstruktivna primena tog znanja).  Svest je u okviru interdisciplinarnog projekta studija svesti (consciousness studies) ponovo postala naučna tema i razvija se u možda jednu od najzanimljivijih istraživačkih tema  21. veka.  Ovaj pristup uvažava pored najnovijih naučnih saznanja i čovekovu potrebu za duhovnom  dimenzijom i duhovnim iskustvima i potragu za smislom i celovitošću. Pri tome je Coaching by Consciousness u svom pristupu duhovnosti potpuno nezavisan od svakog konfesionalnog i  institucionalnog okvira.

IZVORI  COACHING BY CONSCIOUSNESS

Psihologija – kognitivna psihologija zajedno sa neuronaukom  predstvlja savremenu naučnu studiju saznajnih procesa – kako opažamo svet, mislimo, učimo, koristimo jezik;  transpersonalna psihologija  je oblast psihologije koja nastoji da studira (i koristi u primenjenim oblastima) celokupni spektar svesnog iskustva, dakle i izmenjena stanja svesti;  pozitivna psihologija je tek desetak godina stara psihološka disciplina, koja fokus interesovanja, u odnosu na  dobar deo tradicionane psihologije, pomera od studije patologije ka pozitivnim  stranama i potencijalima čoveka. U domenu prakse to znači okrenuti se resursima umesto  deficitima.

Psihoterapija je razvila u svojim brojnim školama bogat arsenal metoda i tehnika koje su od velike koristi ne samo u radu sa problemima psihopatološke prirode, već i u radu sa svakodnevnim problemima i sa normalnom populacijom.  Coaching by consciousness  kao integrativni pristup koristi širok spektar tehnika, oslanjajući se naročito na telesno orijentisane terapije i  art terapiju (plesna terapija u vidu slobodnog plesa „flow dance“ napr. sjedinjuje u sebi art terapiju i telesnu terapiju), fenomenološke pristupe ( težište rada je na neposrednom svesnom iskustvu, kao napr. u metodi  fokusiranje E. Gendlina) i sistemske pristupe (teorija sistema, konstruktivizam, strukturalne konstelacije...).

Azijske kontemplativne tradicije, pre svega budistička, predstavljaju dobrim delom jednu, na samoposmatranju zasnovanu psihologiju, filozofiju i „tehnologiju“ svesti. Bogatstvo metoda i uvida u svesne procese koje nudi ova tradicija inspirisalo je do sada gotovo sve zapadne psihoterapijske škole, sasvim nezavisno od budizma kao religije. U centru je svakako mindfulness-awareness metoda (sabranost, svesnost, pažnja sa otvorenim fokusom), koja se pokazala u nizu primena i istraživanja na zapadu kao veoma moćna metoda samomenadžmenta i podrška u procesima promene. Azijska „energetska psihologija“ sadržana u jogi, či gongu, tai čiju isl. predstavlja takodje značajan resurs u radu na sebi.

Filozofska praksa ima kao jednu od svojih središnjih tema ars vivendi (umetnost življenja), čije je osnovno pitanje „kako živeti srećno, ispunjeno i sa smislom?“  Ovim pitanjem se još od antičkih vremena bave evropska i azijska filozofija, čiji mnogi doprinosi su i danas aktuelni i primenljivi.  U pristupu Coaching by consciousness tragamo za jednom novom umetnošću življenja za 21 vek, primerenoj savremenim uslovim života, krećući se izmedju istoka i zapada,  tradicije, moderne i postmoderne.